Wybierz język
Technikum Mundurowe w Grudziądzu
Technikum Mundurowe w Grudziądzu

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych 8-letnich do nowego Technikum Mundurowego w Grudziądzu! Technikum Mundurowe w Grudziądzu to nowo utworzona szkoła średnia, która ma kształcić na zasadach technikum oraz jednocześnie przygotowywać uczniów do studiów w zakresie bezpieczeństwa i docelowo pracy w wojsku.

Technikum Mundurowe w Toruniu
Technikum Mundurowe w Toruniu

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych 8-letnich do Technikum Mundurowego w Toruniu! Tutaj, oprócz przedmiotów ogólnych, których nauka doprowadzi Cię do matury, nauczysz się zawodu, jak i rozwiniesz zainteresowania i przygotujesz do pracy w sektorze mundurowym. Wejdź na stronę i dowiedz się więcej!

Szkoła Branżowa I Stopnia
Szkoła Branżowa I Stopnia

Nasza szkoła powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w kształceniu zawodowym Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, która działalność rozpoczęła w 1959 r. Funkcjonuje ona przy udziale i wsparciu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu. Kształcimy w 20 zawodach!

Kursy spawania
Kursy spawania

Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości szkoleniach, gdzie każdy kursant ma do dyspozycji własne stanowisko i nielimitowaną ilość materiałów spawalniczych zapraszamy do naszego Ośrodka Szkolenia Spawaczy, który jest atestowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Maszyny i inne urządzenia techniczne
Maszyny i inne urządzenia techniczne

Prowadzimy kursy na wszelkie urządzenia i maszyny służące do przemieszczania osób i ładunków w ograniczonym zasięgu takie, jak: wciągarki, wciągniki, suwnice, żurawie, wózki jezdniowe, dźwigi. Kursy przygotowują do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, w celu zdobycia odpowiednich zaświadczeń/świadectw kwalifikacyjnych.

Zdobądź uprawnienia elektroenergetyczne!
Zdobądź uprawnienia elektroenergetyczne!

W naszej ofercie znajdują się szkolenia zawodowe oraz egzaminy z zakresu uzyskania uprawnień elektroenergetycznych na poziomie eksploatacji oraz dozoru. Zapraszamy!

Kurs operator koparkoładowarek
Kurs operator koparkoładowarek

Na kursie operatora koparkoładowarek przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Po kursie otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy koparkoładowarek, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy

Zdrowie i uroda
Zdrowie i uroda

Zdobyte kwalifikacje podczas kursów z zakresu zdrowia i urody pozwalają na podjęcie pracy w ośrodkach pomocy osobom chorym, salonach i gabinetach kosmetycznych oraz fryzjerskich,  jak również służą zaspokojeniu potrzeb własnych i profesjonalnego zadbania o swoje zdrowie i urodę.

Kursy: operator CNC i operator tokarek konwencjonalnych
Kursy: operator CNC i operator tokarek konwencjonalnych

W ZDZ w Toruniu posiadamy tokarki automatyczne oraz konwencjonalne, co pozwala na zapoznanie się zarówno z nowoczesną technologią, jak i bardziej tradycyjną. Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna przygotuje Cię do wykonywania zawodu na każdej maszynie!

Pewna przyszłość ZDZ
Pewna przyszłość ZDZ

Utrzymujemy działalność gospodarczą w czasie epidemii COVID-19.

Informacja RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Wykonując obowiązek określony w przepisie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) niniejszym informuję, że administratorem danych osobowych jest:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń,
KRS 0000035540, NIP 8790169015, REGON 000512496

 

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci:

 

Dane osobowe

Podstawa prawna

imienia lub imion oraz nazwiska

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów:

 • przepisu art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • przepisu art. 74 ust. 2 ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • przepisu art. 86 §1 w zw. z art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa

 

wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza

miejsca zamieszkania

adresu do korespondencji

Numeru Identyfikacji Podatkowej

numeru PESEL

numeru rachunku płatniczego

wizerunku  w postaci utrwalonego w formie zapisu cyfrowego obrazu albo obrazu i dźwięku

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 

Na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora składa się:

 1. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego mienia administratora oraz osób przebywających w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora jak również mienia tych osób;
 2. konieczność zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę;
 3. prowadzenie działalności gospodarczej przez administratora, obejmującej marketing bezpośredni usług i towarów administratora.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:

 1. zawarcia umowy i wykonania obowiązków wynikających z umowy;
 2. wykonania uprawnień wynikających z zawartej umowy, w szczególności dochodzenia roszczeń, w tym również w toku postępowania sądowego;
 3. przesyłania informacji o usługach i towarach oferowanych przez administratora;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w miejscu prowadzenia działalności przez administratora, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa administratora;
 5. spełnienia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w toku postępowań prowadzonych przez podmioty publiczne;

 

Odbiorcami danych przetwarzanych przez administratora są:

 1. podmioty publiczne takie jak Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnik właściwego urzędu skarbowego, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, sądy powszechne i komornicy sądowi, funkcjonariusze Policji, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów szczególnych;
 2. home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335
 3. kancelaria prowadząca obsługę prawną administratora, w tym również w zakresie dochodzenia roszczeń administratora w toku postępowania sądowego.

 

W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania administrator informuje, że:

 1. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez administratora działalności gospodarczej, nie krócej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy, co wynika z treści przepisu art. 86 §1 w zw. z art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 2. na podstawie przetwarzanych danych administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie używa danych w celu profilowania. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
 3. osobie, której dane podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo do:
  1. żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  2. wniesienia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. przenoszenia danych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazanie powyższych danych osobowych jest niezbędne w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy jak również sprostania obowiązkom sprawozdawczym z zakresu rachunkowości ciążących na administratorze.

Zaufali nam

mopr
ptom
Speakland
die cut
rywal
Alfa Project
ec
TÜV SÜD Polska
FKR

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
NIP: 879-016-90-15
REGON: 000512496
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl

Referencje

umc
pup
tofama
ptom
aleks
energetyka
cku
rypin
energa
nadlesnictwo